Dorling Kindersley 3D World Atlas : همه شما با نقشه های اطلس جهان آشنایی دارید.در کتاب ها و مقالات علمی از این اطلس برای دیدن نقشه جهان همراه با راه ها و کوه ها جاده ها دریاها واطلاعات دیگری از این قبیل استفاده می شود.هم اینک نرم افزار کامل اطلس پیش روی شماست.با کمک این نرم افزار میتوانید به صورت سه بعدی تمام دنیا و اطلاعات آن را داشته باشید.

Dorling Kindersley 3D World Atlas

DOWNLOAD